בית הספר היסודי "בן צבי"

חינוך לעשייה ומצויינות ישראלית

מדע וטכנולוגיה

בבית ספרנו אנו רואים בנושא הקיימות ואיכות הסביבה חשיבות רבה, אנו מעודדים את תלמידינו לחקור וללמוד. לכן רוב שיעורי מדע וטכנולוגיה מועברים בסגנון למידה משמעותית וחוויתית עבור התלמידים.

למידה התנסותית: ביצוע ניסויים ותצפיות, התנסות מעשית עם כלים ותכנון ובנייה של מוצרים הם  מאבני היסוד של המדע והטכנולוגיה. לכן, מאפיין חשוב בהוראת המקצוע הוא ביצוע ניסויים ותצפיות ותפעול ובנייה של דגמים ומוצרים (hands on activities) על ידי התלמידים.  אלו ישרתו לא רק את ההבנה לגבי אופן התהוות הידע המדעי והטכנולוגי אלא גם יתרמו הן ליכולת להשתמש ולפעול בצורה מעשית עם כלים וחומרים והן להבנייה של מושגים מופשטים בתחומים אלו.

פיתוח מיומנויות חשיבה

מטרת תכנית הלימודים היא להכשיר את בוגריה להתמודדות מוצלחת עם אתגרי העתיד בחברה דינמית ועתירת ידע על ידי טיפוח מיומנויות המאה ה-21. מתוכן, תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה מדגישה את קבוצות המיומנויות האלה:

מיומנויות חשיבה מסדר גבוה כמו השוואה, טיעון, הסקת מסקנות, תהליכי חקר, תהליכים טכנולוגיים ועוד.

מיומנויות מידעניות הכוללות מיומנויות איתור וארגון מידע, עיבוד מידע תוך בחינתו באופן ביקורתי, הסקת מסקנות, יצירת ידע חדש, הצגתו והפצתו ועוד.

מיומנויות תקשורת ושיתוף הכוללות שיח ביקורתי, קבלת משוב ומתן משוב, יכולת ביטוי  למחשבות ורעיונות, שימוש מושכל במדיה דיגיטלית ושאינה דיגיטלית למטרות שיתופיות, נכונות לחלוק אחריות בעבודה ועוד.

התכנים ומיומנויות החשיבה והעשייה בתכנית מוצגים ברצף ספירלי, בהקשרים שונים ומנקודות ראיה שונות בשכבות הגיל השונות כשההתייחסות אליהם בכל שכבת גיל מוסיפה נדבכים חדשים.

תרבות הערכה

תהליכי הערכה מתייחסים להיבטים שונים: קוגניטיביים, כגון הבניית ידע ומיומנויות חשיבה;  מעשיים כגון תפעול כלים ומדידת גדלים, רגשיים, כגון תחושת סיפוק, תסכול ומוטיבציה; וחברתיים, כגון היכולת לשתף פעולה בצוות. מאפייני המקצוע מדע וטכנולוגיה מאפשרים שימוש בכלי הערכה מגוונים כמו גם ייחודיים למקצוע לדוגמה: ביצוע תהליכי חקר ותהליכים טכנולוגיים וייצוגם, ביצוע פרויקטים, דוחות מעבדה, בצד משימות הערכה מסורתיות כמו בחנים מבחנים.

מרחבי למידה: מרחב הלמידה של המקצוע מדע וטכנולוגיה הוא המעבדה בה מתקיימים התנאים המתאימים לביצוע התנסויות מעשיות (כגון: ניסוי, תצפית, תפעול כלים ובניית מוצרים), אך במקביל חשובה יציאה למרחבים חוץ כיתתיים להבנת תופעות ותהליכים במקום התרחשותם. כל אלו ילוו באמצעים פדגוגיים מתאימים הכוללים שימוש בכלים דיגיטליים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת